About

KSL Express

           “KSL” เป็นผู้ให้บริการรับส่งเอกสารแบบประจำแก่ลูกค้าทุกประเภท ซึ่งได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนทั่วไปทั้งบริษัท มหาชน จำกัดและบริษัท จำกัด นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงธนาคารและอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล  บริษัทและทีมงานมีประสบการณ์ 20 ปี การันตีคุณภาพและความมั่นคง มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสารทุกรูปแบบ เราเน้นภาพลักษณ์ ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และความลับของลูกค้าเป็นสำคัญ และกล้ารับประกันความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเรา เราให้บริการในทุกรูปแบบการจ้างของลูกค้า อาทิ จ้างใหม่ เปลี่ยนระบบ จ้างแทนคนเก่า เอาท์ซอสเดิมหมดสัญญา ย้ายพนักงานมาขึ้นสังกัด และอื่นๆบริการแก่ลูกค้าของเรา ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบัน บริษัทภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจในประเทศไทย บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าที่ทำให้บริษัทอยู่มาจนถึงวันนี้ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานด้วยประสบการณ์ 20 ปี บนเส้นทางสายนี้เรารู้ลูกค้าต้องการอะไร เราจึงเตรียมพร้อมไว้แล้วทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ และเรายังคงทุ่มเทและมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดมาบริการเพื่อความประทับใจและประโยชน์สูงสุดในธุรกิจของลูกค้า โดยยึดมั่นในการรักษามาตรฐานและบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องตลอดไป

เราพร้อม

ต้อนรับและดูแล คอยให้คำแนะนำอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า

เราให้

ค่าบริการถูกที่สุด เพราะเรายึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

เราคุ้มครอง

ค่าเสียหาย อันเกิดแก่ทรัพย์สินตามความเป็นจริง

เราให้

ลูกค้าเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ปฏิบัติงานได้ตามระบบงาน

เรายกเว้น

ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง นอกเหนือข้อตกลงในสัญญา อาทิ ค่าจอดรถ

เราเสริม

พนักงานประจำวิ่งไม่ทัน เราเสริมพนักงานวิ่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เราให้

สัญญาเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุดเพราะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข

เราสัญญา

ว่าพนักงานส่งเอกสารของเรา ทำงานอย่างขันแข็งเหมือนมดงาน

           “KSL” เป็นผู้ให้บริการรับส่งเอกสารแบบประจำแก่ลูกค้าทุกประเภท ซึ่งได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนทั่วไปทั้งบริษัท มหาชน จำกัดและบริษัท จำกัด นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงธนาคารและอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล

        บริษัทและทีมงานมีประสบการณ์ 20 ปี การันตีคุณภาพและความมั่นคง มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสารทุกรูปแบบ เราเน้นภาพลักษณ์ ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และความลับของลูกค้าเป็นสำคัญ และกล้ารับประกันความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเรา เราให้บริการในทุกรูปแบบการจ้างของลูกค้า อาทิ จ้างใหม่ เปลี่ยนระบบ จ้างแทนคนเก่า เอาท์ซอสเดิมหมดสัญญา ย้ายพนักงานมาขึ้นสังกัด และอื่นๆบริการแก่ลูกค้าของเรา 

        ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบัน บริษัทภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจในประเทศไทย บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าที่ทำให้บริษัทอยู่มาจนถึงวันนี้ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานด้วยประสบการณ์ 20 ปี บนเส้นทางสายนี้เรารู้ลูกค้าต้องการอะไร เราจึงเตรียมพร้อมไว้แล้วทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ และเรายังคงทุ่มเทและมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดมาบริการเพื่อความประทับใจและประโยชน์สูงสุดในธุรกิจของลูกค้า โดยยึดมั่นในการรักษามาตรฐานและบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องตลอดไป

          เรามีทีม “สื่อสาร” ที่พร้อมต้อนรับและคอยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในการใช้บริการ เรายินดีและเต็มใจรับฟังทุกความต้องการของลูกค้าเสมอ

          ราคาค่าบริการเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด เพราะเรายึดต้นทุนและผลประโยชน์ของลูกค้า

เรารับประกันความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินตามความเป็นจริง ทั้งเงินสด สินค้า เอกสาร
ลูกค้าเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ปฏิบัติงานได้ตามระบบงาน ไม่จำกัดจำนวน/ระยะทาง

          เราไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันในสัญญา อาทิ ค่าจอดรถ

          เรามีบริการเสริม หากพนักงานประจำวิ่งไม่ทันเรามีเสริมพนักงานวิ่งงานให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

          สัญญาเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด เพราะ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด)

ตอบสนองในทุกรูปแบบการจ้างของลูกค้า อาทิ จ้างใหม่ เปลี่ยนระบบจ้างแทนคนเก่า เอาท์ซอสเดิมหมดสัญญา ย้ายพนักงานมาขึ้นสังกัด และอื่นๆ สิ่งที่เรามีให้ลูกค้า

  1. เรามีทีม “สื่อสาร” ที่พร้อมต้อนรับและคอยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในการใช้บริการ เรายินดีและเต็มใจรับฟังทุกความต้องการของลูกค้าเสมอ
  2. ราคาค่าบริการเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด เพราะเรายึดต้นทุนและผลประโยชน์ของลูกค้า
  3. เรารับประกันความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินตามความเป็นจริง ทั้งเงินสด สินค้า เอกสาร
  4. ลูกค้าเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ปฏิบัติงานได้ตามระบบงาน ไม่จำกัดจำนวน/ระยะทาง
  5. เราไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันในสัญญา อาทิ ค่าจอดรถ
  6. เรามีบริการเสริม หากพนักงานประจำวิ่งไม่ทันเรามีเสริมพนักงานวิ่งงานให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  7. สัญญาเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด เพราะ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด)